Bảng báo giá phần mềm Relipos

STARTER

199,000 VND

[fancy_list list_items=”%5B%7B%22item_text%22%3A%22Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20b%C3%A1n%20h%C3%A0ng%22%2C%22item_icon%22%3A%22455%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23c1eaa2%22%7D%2C%7B%22item_text%22%3A%22Ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch%20gi%E1%BA%A3m%20gi%C3%A1%22%2C%22item_icon%22%3A%22455%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23c1eaa2%22%7D%2C%7B%22item_text%22%3A%22Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20VIP%20t%C3%ADch%20%C4%91i%E1%BB%83m%22%2C%22item_icon%22%3A%22456%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23dd1818%22%7D%2C%7B%22item_text%22%3A%22Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20th%E1%BA%BB%20Recoin-Tr%E1%BA%A3%20tr%C6%B0%E1%BB%9Bc%22%2C%22item_icon%22%3A%22456%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23dd1f1f%22%7D%2C%7B%22item_text%22%3A%22Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20Kho%22%2C%22item_icon%22%3A%22456%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23dd1c1c%22%7D%2C%7B%22item_text%22%3A%22Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20c%C3%B4ng%20n%E1%BB%A3%20nh%C3%A0%20cung%20c%E1%BA%A5p%22%2C%22item_icon%22%3A%22456%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23dd1a1a%22%7D%2C%7B%22item_text%22%3A%22Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20ti%E1%BB%81n%20t%E1%BB%87%22%2C%22item_icon%22%3A%22456%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23dd1818%22%7D%2C%7B%22item_text%22%3A%22Ph%C3%AD%20kh%E1%BB%9Fi%20t%E1%BA%A1o%3A1%2C000%2C000%20VND%22%2C%22item_icon%22%3A%22260%22%2C%22icon_color%22%3A%22%232361dd%22%7D%5D” center_list=”yes” css=”.vc_custom_1507051988183{margin-bottom: 46px !important;}”]

STANDARD

299,000 VND

[fancy_list list_items=”%5B%7B%22item_text%22%3A%22Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20b%C3%A1n%20h%C3%A0ng%22%2C%22item_icon%22%3A%22455%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%2C%7B%22item_text%22%3A%22Ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch%20gi%E1%BA%A3m%20gi%C3%A1%22%2C%22item_icon%22%3A%22455%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%2C%7B%22item_text%22%3A%22Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20VIP%20t%C3%ADch%20%C4%91i%E1%BB%83m%22%2C%22item_icon%22%3A%22455%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%2C%7B%22item_text%22%3A%22Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20th%E1%BA%BB%20Recoin-Tr%E1%BA%A3%20tr%C6%B0%E1%BB%9Bc%22%2C%22item_icon%22%3A%22455%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%2C%7B%22item_text%22%3A%22Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20Kho%22%2C%22item_icon%22%3A%22456%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%2C%7B%22item_text%22%3A%22Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20c%C3%B4ng%20n%E1%BB%A3%20nh%C3%A0%20cung%20c%E1%BA%A5p%22%2C%22item_icon%22%3A%22456%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%2C%7B%22item_text%22%3A%22Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20ti%E1%BB%81n%20t%E1%BB%87%22%2C%22item_icon%22%3A%22456%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%2C%7B%22item_text%22%3A%22Ph%C3%AD%20kh%E1%BB%9Fi%20t%E1%BA%A1o%202%2C000%2C000%20VND%22%2C%22item_icon%22%3A%22260%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23234edd%22%7D%5D” center_list=”yes” css=”.vc_custom_1507052019520{margin-bottom: 46px !important;}” text_color=”#ffffff”]

PROFESSIONAL

399,000 VND

[fancy_list list_items=”%5B%7B%22item_text%22%3A%22Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20b%C3%A1n%20h%C3%A0ng%22%2C%22item_icon%22%3A%22455%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23c1eaa2%22%7D%2C%7B%22item_text%22%3A%22Ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch%20gi%E1%BA%A3m%20gi%C3%A1%22%2C%22item_icon%22%3A%22455%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23c1eaa2%22%7D%2C%7B%22item_text%22%3A%22Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20VIP%20t%C3%ADch%20%C4%91i%E1%BB%83m%22%2C%22item_icon%22%3A%22455%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23c1eaa2%22%7D%2C%7B%22item_text%22%3A%22Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20th%E1%BA%BB%20Recoin-Tr%E1%BA%A3%20tr%C6%B0%E1%BB%9Bc%22%2C%22item_icon%22%3A%22455%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23c1eaa2%22%7D%2C%7B%22item_text%22%3A%22Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20kho%22%2C%22item_icon%22%3A%22455%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23c1eaa2%22%7D%2C%7B%22item_text%22%3A%22Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20c%C3%B4ng%20n%E1%BB%A3%20nh%C3%A0%20cung%20c%E1%BA%A5p%22%2C%22item_icon%22%3A%22455%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23c1eaa2%22%7D%2C%7B%22item_text%22%3A%22Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20ti%E1%BB%81n%20t%E1%BB%87%22%2C%22item_icon%22%3A%22456%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23dd1f1f%22%7D%2C%7B%22item_text%22%3A%22Ph%C3%AD%20kh%E1%BB%9Fi%20t%E1%BA%A1o%3A%203%2C000%2C000%20VND%22%2C%22item_icon%22%3A%22260%22%2C%22icon_color%22%3A%22%232342dd%22%7D%5D” center_list=”yes” css=”.vc_custom_1507052065743{margin-bottom: 46px !important;}”]

ENTERPRISE

499,000 VND

[fancy_list list_items=”%5B%7B%22item_text%22%3A%22Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20b%C3%A1n%20h%C3%A0ng%22%2C%22item_icon%22%3A%22455%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23c1eaa2%22%7D%2C%7B%22item_text%22%3A%22Ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch%20gi%E1%BA%A3m%20gi%C3%A1%22%2C%22item_icon%22%3A%22455%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23c1eaa2%22%7D%2C%7B%22item_text%22%3A%22Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20VIP%20t%C3%ADch%20%C4%91i%E1%BB%83m%22%2C%22item_icon%22%3A%22455%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23c1eaa2%22%7D%2C%7B%22item_text%22%3A%22Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20th%E1%BA%BB%20Recoin-Tr%E1%BA%A3%20tr%C6%B0%E1%BB%9Bc%22%2C%22item_icon%22%3A%22455%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23c1eaa2%22%7D%2C%7B%22item_text%22%3A%22Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20kho%22%2C%22item_icon%22%3A%22455%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23c1eaa2%22%7D%2C%7B%22item_text%22%3A%22Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20c%C3%B4ng%20n%E1%BB%A3%20nh%C3%A0%20cung%20c%E1%BA%A5p%22%2C%22item_icon%22%3A%22455%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23c1eaa2%22%7D%2C%7B%22item_text%22%3A%22Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20ti%E1%BB%81n%20t%E1%BB%87%22%2C%22item_icon%22%3A%22455%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23c1eaa2%22%7D%2C%7B%22item_text%22%3A%22Ph%C3%AD%20kh%E1%BB%9Fi%20t%E1%BA%A1o%3A%204%2C000%2C000%20VND%22%2C%22item_icon%22%3A%22260%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23235ce0%22%7D%5D” center_list=”yes” css=”.vc_custom_1507051727169{margin-bottom: 46px !important;}”]

Hạng mục phát sinh

  • 200,000 VND/ 1 máy POS cài thêm máy order hoặc Quầy thu ngân khác
  • 100,000 VND/ 1 Tablet

LƯU Ý

Bảng báo giá của Phần Mềm Hợp Nhất bao gồm:

Phí thuê bao thanh toán tối thiểu 12 tháng/lần
Phần mềm và dịch vụ của PHẦN MỀM HỢP NHẤT không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nên Quý khách không phải trả thêm thuế GTGT
Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/09/2017 và có thể thay đổi ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.
Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ với các Văn phòng PHẦN MỀM HỢP NHẤT trên toàn quốc.
PHÍ PHÁT SINH MÁY MỚI
200.000 VNĐ/ 1 máy POS Order hoặc thu ngân khác
100.000 VNĐ/ 1 Tablet dùng order bằng thiết bị cầm tay
Chỉ áp dụng với các sản phẩm nằm trong Gói thuê bao

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHO NHÀ HÀNG,CAFE ,KARAOKE TỐT NHẤT HIỆN NAY

[service_item el_title=”QUẢN LÝ NHÀ HÀNG” el_icon=”1″ el_content=”Quản lý nhà hàng Hải sản, Nhà hàng Alacate, Buffet” text_color=”” icon_color=”#ff1414″ css=”.vc_custom_1531111574034{padding-top: 34px !important;padding-right: 23px !important;padding-bottom: 34px !important;padding-left: 23px !important;background-color: #c4e2fa !important;border-radius: 5px !important;}” el_link=”https://phanmemhopnhat.vn/quan-ly-nha-hang/”]
quentin-dr-178096
[service_item el_title=”QUẢN LÝ QUÁN CAFE” el_icon=”2″ el_content=”Quản lý cafe nhiều khu, nhiều tầng, Cafe nhạc trẻ, Cafe DJ” text_color=”” icon_color=”#a80f8e” css=”.vc_custom_1531111599724{padding-top: 34px !important;padding-right: 23px !important;padding-bottom: 34px !important;padding-left: 23px !important;background-color: #c4e2fa !important;border-radius: 5px !important;}” el_link=”https://phanmemhopnhat.vn/phan-mem-quan-ly-quan-cafe/”]
hello-goodbye-6547
sergio-alves-santos-26588
[service_item el_title=”QUẢN LÝ QUÁN BAR” el_icon=”11″ el_content=”Quản lý Quán Bar, Bia Club, Quản lý CSKH, Thu ngân,phục vụ, Gửi rượu” text_color=”” icon_color=”#b21059″ css=”.vc_custom_1531111621645{padding-top: 34px !important;padding-right: 23px !important;padding-bottom: 34px !important;padding-left: 23px !important;background-color: #c4e2fa !important;border-radius: 5px !important;}” el_link=”https://phanmemhopnhat.vn/quan-ly-quan-bar/”]
neven-krcmarek-330545
[service_item el_title=”QUẢN LÝ QUÁN SPA” el_icon=”14″ el_content=”Quản lý spa, Quản lý doanh thu nhân viên, Thời gian thực hiện dịch vụ” text_color=”” icon_color=”#1118dd” css=”.vc_custom_1531111642821{padding-top: 34px !important;padding-right: 23px !important;padding-bottom: 34px !important;padding-left: 23px !important;background-color: #c4e2fa !important;border-radius: 5px !important;}” el_link=”https://phanmemhopnhat.vn/quan-ly-spa-massager/”]

Bạn cần chúng tôi hỗ trợ cài đặt .Đội ngũ kĩ thuật chúng tôi hỗ trợ 24/24